Dropbox Upload

Trang này giúp các thành viên chia sẻ file ảnh các chuyến đi với nhau.

Name / Folder: Điền tên chuyến bay. VD Bái Nhạ 26.01.2015

Bước 2: Có thể up từng file ảnh or nến lại thành 1 file .rar, .zip không quá 256MB. Sau khi up xong thì file sẽ được share online ở Link sau: http://goo.gl/VqoTzy

Proceed to upload
Drag & drop to uploadRelease file(s) now
Select files
Filetypes allowed:.jpeg, .jpg, .gif, .png, .zip, .rar
(Max. filesize: 256 MB)

Upload queue

    Bình luận

    comments